ועד הקיבוץ

ועד הקיבוץ

פרוטוקול ישיבת וועד קיבוץ, עו -1, 271015